Obchodné podmienky

Úvodné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník vzájomné práva a povinnosti, za ktorých spoločnosť Novax Naturpharma sro, Anglická 140/20, 120 00 Praha 2, IČO: 04366654 ( ďalej len predávajúci či NOVAX) predáva tovar svojim zákazníkom (ďalej len kupujúci) prostredníctvom internetových stránok umiestnených na adrese www.novaxnaturpharma.cz/sk, www.novaxshop.cz/sk, alebo za využitie prostriedkov priameho marketingu.

Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Kúpna zmluva sa uzatvára v českom jazyku.

 

Uzavretie kúpnej zmluvy

Kupujúci potvrdením objednávky (elektronicky, formou SMS, písomne, telefonicky ...) uzatvára kúpnu zmluvu. Objednávku môže uzavrieť iba osoba staršia ako 18 rokov.

Predávajúci má právo odmietnuť uzatvorenie kúpnej zmluvy s kupujúcim.

Ak je objednávka právnickej osoby urobená niekým, kto k tomu nie je oprávnený, platí, že sa jedná o jeho osobný záväzok.

Kupujúci môže zvoliť variant jednorazové objednávky alebo program pravidelných zásielok zvoleného produktu.

Objednaný tovar doručujeme čo najskôr. V prípade neuhradenia kúpnej ceny v stanovenej 14 dňovej lehote na faktúre účtuje predávajúci kupujúcemu administratívny poplatok vo výške 2 € za odoslanie upomienky.

Program pravidelných zásielok

Pokiaľ kupujúci zvolí program pravidelných zásielok, je o jeho harmonogramu,, cenových a prípadných ďalších podmienkach informovaný vždy pred uzatvorením objednávky (kúpnej zmluvy).

Program pravidelných zásielok začína dňom objednania prvej zásielky a je na dobu neurčitú. Následné zásielky sú zasielané v termínoch, s ktorými je kupujúci oboznámený pred uzavretím kúpnej zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje v týchto termínoch objednaný tovar kupujúcemu dodávať a kupujúci sa zaväzuje za toto dodaný tovar platiť dohodnutú cenu.

Program pravidelných zásielok je možné kedykoľvek úplne bezplatne pozastaviť, upraviť interval zasielanie, zmeniť objednané množstvo alebo ďalšie zasielanie zrušiť a to prostredníctvom zákazníckeho servisu písomne, elektronicky alebo telefonicky v lehote najneskôr 5 pracovných dní pred odoslaním ďalšej zásielky - tento dátum je uvedené na faktúre.

Vrátenie tovaru, reklamácie

Kupujúci je povinný pri dodaní tovaru prekontrolovať spolu s prepravcom stav zásielky, najmä potom počet kusov tovaru, či nie je zrejmé mechanické poškodenie a pod. V prípade, že zásielka nie je v poriadku, je kupujúci povinný spísať o tom s prepravcom záznam a oznámiť to predávajúcemu. Po prevzatí tovaru je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu prehliadnuť a oznámiť predávajúcemu prípadne zistené chyby na objednanom produktu. Tieto potom musí byť bez zbytočného odkladu oznámené Predávajúcemu písomne ​​alebo telefonicky. Reklamácie sú vybavované čo najskôr, najneskôr však do 30 dní od ich oznámenia.

Záručná doba zodpovedá dobe expirácie uvedenej na obale.

Ochrana osobných údajov

I. Základné ustanovenia

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je Novax Naturpharma s.r.o. IČO 04366654 sa sídlom Anglická 140/20, 120 00 Praha 2 (ďalej len: "správca").

Kontaktné údaje správcu sú
adresa: Anglická 140/20, 120 00 Praha 2

email: info@novaxshop.sk

telefón: 02/2081 2599

1. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

2. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II.Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je

 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru.

2. Účelom spracovania osobných údajov je

 • vybavenia Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť,
 • zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.
 • zasielanie dotazníkov Heureka - overené zákazníkmi: zasielanie dotazníkov Heureka za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb zákazníkom. Správca v rámci hodnotenia spokojnosti odovzdáva informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu prevádzkovali portálu Heureka.cz. Zaslanie dotazníka môžete odmietnuť.

3. Zo strany správcu dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol / a svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania údajov

1. Správca uchováva osobné údaje

 • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 • Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 • podieľajúce sa na dodanie tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovanie e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby,
 • účtovný

2. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

VI.Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte

 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
 • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.

 

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, na počítačových úložiskách, pomocou antivírusových programov, zálohovaním.
3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / as podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / as podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.

3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol / a.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.

Ukončenie zmluvy

Kupujúci - spotrebiteľ - má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia prvej zásielky, a to telefonicky alebo písomne. V prípade písomného odstúpenia od zmluvy stačí, keď kupujúci v tejto lehote odstúpenia od zmluvy predávajúcemu odošle elektronicky (na e-mail: info@novaxnaturpharma.cz) alebo poštou na adresu: NOVAX, PO BOX 66, 120 00 Praha 2 list s označením " odstúpenie od zmluvy "(formulár na stiahnutie tu v PDF alebo vo Worde), ktorý bude obsahovať meno a priezvisko zákazníka a ďalej adresu, na ktorú bola zásielka doručovaná, prípadne ďalšie identifikačné údaje (číslo zákazníka, telefón, e-mail), ktoré pomôžu k rýchlej identifikácii zákazníka. Pri odstúpení od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Kupujúci musí predávajúcemu tovar vrátiť do 14 dní. Tovar je potrebné vrátiť úplné a nepoškodené, v nerozdělaném obale. Kupujúci opatrí zásielku úplnými adresovanou údajmi, prípadne číslom účtu, kam majú byť finančné prostriedky vrátené. Kupujúci nesie náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Predávajúci kupujúcemu vráti finančné prostriedky, ktoré od neho prijal bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci sa povinný spolu s tovarom predávajúcemu aj poskytnutý darček.

Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže vypovedať kúpnu zmluvu bez udania dôvodu s výpovednou lehotou 10 dní, ktoré sa začínajú počítať po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

Ďalšie dojednania zmluvných strán

Subjektom mimosúdneho konania pre prípady sporov, prípadne subjektom pre prijímanie sťažností spotrebiteľov, je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi. Spor je možné riešiť online. Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27. Prípadne môžete využiť platformu zriadenú Európskou komisiou http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Zákaznícky servis

Pracovníci nášho zákazníckeho servisu sú Vám k dispozícii v pracovné dni od 9.00 do 16.30 hod na týchto kontaktoch:

E-mail: info@novaxshop.sk

tel.: 02 2081 2599

Poštová adresa: NOVAX, PO BOX 66, 120 00 Praha 2, Česká republika

 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie